Увеличи шрифта

Кога ще получа гарантираните ми суми

Изплащането от ФГВБ започва не по-късно от 7 работни дни от датата на решението на БНБ за отнемане лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични, или от датата на акт на съдебен орган, поради който вложителите нямат достъп до средствата си в банката по причини, пряко свързани с финансовото й състояние.

Изплащането се извършва посредством обслужваща/и банка/и, определени от ФГВБ.

В срок не по-късно от 2 работни дни преди започване на изплащането ФГВБ оповестява в най-малко два централни ежедневника и на уебсайта си обслужващата/ите банка/и и началния ден на изплащането.

Срокът за изплащане може да бъде удължен:

- при наличие на временно гарантирани влогове до 250 000 лв., поради необходимост от доказателства за произхода на средствата, но с не повече от три месеца от датата на акта на БНБ или на съда;

- при необходимост от време за идентифициране на лицето, което има право да получи плащане, но с не повече от три месеца от датата на акта на БНБ или на съда;

- при правен спор, съмнения в легитимността на титуляря да получи изплащанеили ограничителни мерки – влогът се изплаща в срок до 7 работни дни от датата на уведомлението на ФГВБ за правното разрешаване на казуса;

- в случаите, когато Фондът изплаща гарантираните влогове в клон на българска банка в друга държава членка на ЕС, но с не повече от 20 работни дни;

Гарантираните суми по влоговете могат да бъдат получени в рамките на общия петгодишен давностен срок, считано от първоначалния ден на изплащането.

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички