Обща информация

Срокът за изплащане на сумите по гарантираните влогове в КТБ АД (н) изтече на 4 декември 2019 г.


Изплащане на гарантираните влогове в КТБ

Често задавани въпроси за изплащането на гарантираните влогове в „Корпоративна търговска банка“ АД (н)

Кога най-рано мога да си получа гарантираната сума по влога си в „Корпоративна търговска банка“ АД (н)?
 •  На 4 декември 2014 г. (20 работни дни след отнемане на лиценза съгласно ЗГВБ).
Как да разбера в коя банка да отида, за да получа гарантираната сума по влога си?
 • Разпределението на вложителите към обслужващите банки е според последната цифра на ЕГН — за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ — за юридическите лица. Това е направено с цел да се постигне равномерно разпределение на вложителите според клоновата мрежа на обслужващите банки и да се осигури спокоен и гладък процес на изплащане.

Разпределението на вложителите за обслужване към определените банки е следното:

ЕГН/ЕИКБанка
0 Банка ДСК ЕАД
1 Обединена българска банка АД
2 Юробанк България АД (Пощенска банка)
3 Райфайзенбанк (България) ЕАД
4 Алианц Банк България АД
5 УниКредит Булбанк АД
6 УниКредит Булбанк АД
7 Централна кооперативна банка АД
8 СИБАНК ЕАД*
9 Първа инвестиционна банка АД, вкл. обслужването на чуждестранните лица

* Във връзка с преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане в „Обединена българска банка“ АД влоговете на вложителите, чиято последна цифра на ЕГН е 8, както и на фирмите, чийто ЕИК завършва на 8, се изплащат чрез клоновата мрежа на „Обединена българска банка“ АД.

 В кои клонове на обслужващата банка мога да отида?
 •  Списъци на клоновата мрежа и работното време на банките, които обслужват вложителите на КТБ АД (н), са публикувани по-долу. 

Има ли график за изплащане на депозитите?
 • Не. От 4 декември 2014 г. можете да получите подлежащата Ви на изплащане сума в удобен за Вас ден и час.
В каква валута ще ми бъде изплатена гарантираната сума?
 • В левове. В случай че имате влог в чуждестранна валута ще Ви бъде изплатена левовата равностойност на съответната валута по курса на БНБ към началния ден на изплащането. За влог в евро се прилага фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото – 1 евро = 1.95583 лв.  За влог в друга чуждестранна валута се прилага последният публикуван курс на БНБ към началото на изплащането.
Има ли такси за трансакциите в обслужващата банка?
 • Унифицираната тарифа за таксите за обслужване на вложителите на КТБ АД (н) можете да намерите тук:
  Тарифа за обслужване на вложителите на КТБ АД (н)
  Междубанков превод през БИСЕРА (еднократно) е без такса за вложителите, както и откриването на сметка в обслужващата банка.
Докога мога да получа влога си?
 • От обявения първоначален ден на изплащането, 4 декември 2014 г., в рамките на 5-годишния давностен срок.
Какви документи трябва да нося, за да получа влога си?
 • Документ за самоличност. На място подписвате декларация (2 броя) за липса на обстоятелства, водещи до изключване от гаранция. Формуляр на декларацията е наличен и в обслужващата банка. (Примерен образец на Декларацията, за вложителите, които ще се разпореждат със средствата си чрез пълномощник, е наличен в секция „Полезни документи“).
Мога ли чрез пълномощник да се разпоредя с подлежащата ми на гаранция сума?
 • Да. Необходимо е да имате изрично нотариално заверено пълномощно за целта. Примерно съдържание на пълномощното е публикувано в секция „Полезни документи“. Също така е необходимо да представите нотариално заверена декларация (2 екземпляра) за липса на обстоятелства, водещи до изключване от гаранция. Примерен образец на Декларацията можете да свалите от секция „Полезни документи“.
Необходимо ли е лично да подпиша декларацията за липса на обстоятелства?
 • Да. Ако не можете да отидете лично в банката да се разпоредите със средствата си и да подпишете декларацията, следва наред с пълномощното да представите и нотариално заверена декларация.
Мога ли да получа документ за подлежащата ми на изплащане сума?
При откриването на депозит в КТБ АД (н) съм бил с една лична карта (посоченa в договора за откриване на депозита), а сега съм с друга лична карта. Какво следва да направя?
 •  Като вложител в КТБ АД (н) следва да актуализирате личните си данни при промяна на същите в КТБ АД (н). За допълнителна информация можете да се свържете КТБ АД (н) на телефон 0700 1 8888. 
Какви влогове са гарантирани? Разплащателната сметка влог ли е?
 • Гарантирани са всички сметки: срочни, безсрочни, спестовни, депозити – срочни или безсрочни, разплащателни сметки, салда по дебитни карти и други продукти, попадащи в понятието влог по смисъла на закона.
Как се изплаща гарантирана сума по детски влог?
 • При изплащане на гарантираната сума от обслужващата банка се прилагат правилата за разпореждане с детски влог, а именно разпореждането с гаранцията ще се извърши след представяне на съответно съдебно решение.
Какво представлява гарантираната сума, която ще получа?
 • Това е сборът на сумите по всички сметки, които имате в банката – разплащателни, депозитни и т.н. ведно с начислените до момента на отнемане на лиценза на банката лихви в размер до 196 000 лв.
Цялата сума по гарантирания си влог/ове ли ще получа?
 • Да, ще Ви бъде изплатена изцяло гарантираната сума по влога/влоговете Ви.
Мога ли да изтегля подлежащата ми на гаранция сума с дебитна карта?
 • Не. Трябва да отидете лично в обслужващата банка и да подпишете декларацията, след което да се разпоредите със средствата си.
Гарантирани ли са влоговете на физически и юридически лица?
 • Да, гарантирани са влоговете на физически лица (граждани и ЕТ) и юридически лица (търговски дружества, фондации и сдружения с нестопанска цел и др.) поотделно във всяка една банка.
Какво да направя, ако не съм съгласен с подлежащата ми на изплащане от ФГВБ сума?
 • Подайте писмено възражение до синдика на банката. Възраженията се подават в срок до една година от началния ден на изплащане на гарантираните размери по влоговете.Образец на възражение е наличен в раздел „Полезни документи“.
Как мога да се свържа с КТБ АД (н)?
 • Можете да се свържете с КТБ АД (н) на тел.: 0700 1 8888 или да посетите уебсайтаwww.corpbank.bg.
Откъде мога да получа повече информация?
 • От сайта на ФГВБ  www.dif.bg, на тел. 0700 144 03 и по ел. поща на contact@dif.bg.