Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Изключени по закон от гаранция са влоговете на банките и финансовите институции, застрахователите и презастрахователите, пенсионно-осигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване, инвестиционните посредници и дружества, гаранционните фондове и бюджетните организации. Влоговете, свързани с „изпиране на пари”, също са изключени от гаранцията, ако титулярът им е осъден с влязла в сила присъда. Не се гарантират влогове, чиито титуляр не е бил идентифициран към датата на отнемането на лиценза на банка или обявяването на влоговете в нея за неналични. Не се изплащат влогове, сумите по които са под 20 лв. и същевременно по тях не е имало разпоредителни действия в последните 24 месеца

Всички влогове на един вложител в една банка се сумират и са гарантирани до размера на гаранцията, предоставяна от ФГВБ - 196 000 лв., за тази банка.

Влоговете на един вложител в няколко различни банки се гарантират поотделно, т.е. за всяка една банка до размера на гаранцията, предоставяна от ФГВБ, т.е. до 196 000 лв. за всяка една от тези банки.

Влоговете в клонове на чуждестранни банки от държави, които не са членки на Европейския съюз, също се гарантират от ФГВБ, когато в съответната държава не се предоставя гарантиране на влоговете, не се гарантират влоговете в клона на банката в чужбина или се осигурява по-ниско покритие или обхват от това на ФГВБ. Влоговете в клонове на чуждестранни банки от държави членки на Европейския съюз са защитени от съответната система за гарантиране на влоговете в тези държави и не се гарантират от ФГВБ.

Във всички банки, които са лицензирани от Българската народна банка да приемат влогове, както и в клоновете на български банки в други държави членки на Европейския съюз.

ФГВБ е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г. и действащо от януари 1999 г.

Съгласно новия Закон за гарантиране на влоговете в банките, основните функции на ФГВБ са: • да определя и събира годишните и извънредни премийни вноски от банките, участващи в системата за гарантиране на влоговете; • да инвестира средствата си в депозити в Българската народна банка и във високоликвидни и нискорискови дългови ценни книжа, съгласно изискванията на Закона за гарантиране на влоговете в банките; • да изплаща гарантираните суми по влоговете на граждани и фирми до 196 000 лв. • да защитава интересите на кредиторите и да контролира дейността на синдиците в банките в несъстоятелност, съгласно Закона за банковата несъстоятелност; • да участва във финансиране на преструктурирането на кредитни институции, съгласно разпоредбите на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

ФГВБ се управлява от петчленен Управителен съвет (УС). Председателят на УС се определя от Министерския съвет, заместник-председателят – от УС на Българската народна банка, един член – от Асоциацията на банките в България, и двама членове – съвместно от председателя и заместник-председателя на УС на ФГВБ.