Защита на личните данни

Рамка за защита на личните данни

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира в максимална степен защитата на личните данни, обработвани или станали достъпни във връзка с дейността на ФГВБ по изпълнението на мандата му съгласно изискванията на Закона за гарантиране на влоговете в банките, Закона за банкова несъстоятелност и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 

ФГВБ изпълнява изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), като доразви цялостната си рамка за защита на личните данни, която е неразделна част от вътрешно нормативната уредба за управление на информационната сигурност на ФГВБ.

Защита, поверителност и сигурност на личните данни

ФГВБ защитава всяка информация, съдържаща лични данни, като гарантира поверителност и сигурност на субектите.

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Общия регламент относно защитата на данните ФГВБ извърши цялостна актуализация на вътрешно нормативната си уредба за управление на информационната сигурност и същевременно създаде нови правила за защита на личните данни.

ФГВБ гарантира сигурна среда за защита на личните данни на физическите лица.

Дейността на ФГВБ, свързана с управлението на информационната сигурност гарантира високи стандарти и стабилна рамка за управление на риска.

Длъжностно лице за защита на личните данни

Във връзка с упражняване на правата на физическите лица и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните длъжностното лице за защита на личните данни във ФГВБ е:
Димитър Цеков
e-mail: dpo@dif.bg

Политика за поверителност

Към пълния текст