Европейски въпроси

Банков съюз: възстановяване на финансовата стабилност в еврозоната

I. Законодателство на ЕС за гарантирането на депозитите

На 12 юни 2014 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувана преработената директива за гарантиране на депозити, която заменя Директива 94/19/EО и Директива 2009/14/ЕО/. Срокът за транспониране на преработената директива в националното законодателство е до 3 юли 2015 г.

 Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст)

==============================================
 Директива 94/19/EО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозити

 Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане

II. Законодателство на ЕС за за управление на банкови кризи

На 12 юни 2014 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувана директивата за възстановяване и преструктуриране на банки. Срокът за транспониране на директивата в националното законодателство е до 31 декември 2014 г.

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

Полезни връзки