Международна дейност

Международна асоциация на институциите за гарантиране на депозити

ФГВБ е член-учредител на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити (IADI) и активен участник в дейността й.

‘Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити (IADI) е създадена през май 2002 г. с цел повишаване на ефективността на системите за гарантиране на депозити чрез разработване и прилагане на насоки и международното сътрудничество. Членовете на IADI провеждат научни изследвания и изработват насоки в полза на страните, които се стремят да създадат или подобрят системите си за гарантиране на депозити. Също така, членовете споделят своите знания и опит чрез участие в международни конференции и други форуми.

IADI в момента представлява 85 институции за гарантиране на депозити. IADI е организация с нестопанска цел, учредена по силата на швейцарското законодателство и е със седалище в Банката за международни разплащания в Базел, Швейцария’ (www.iadi.org).

Европейски форум на институциите за гарантиране на депозити

ФГВБ е член-учредител на Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити (EFDI) и активно участва в работата му.

‘Целта на EFDI е да допринася за стабилността на финансовите системи, чрез насърчаване на европейското сътрудничество в областта на гарантирането на депозитите и подпомагане на дискусии и обмен на опит, както и информация по въпроси от взаимен интерес.

EFDI е международна нестопанска асоциация, регистрирана в Белгия. Понастоящем тя има 68 членове от 47 държави, представляващи институции за гарантиране на депозити.

Дейността на EFDI включва създаване на работни групи и постоянни комисии, които разглеждат прилагането на директивите на ЕС и всяко предложение за промени. EFDI е партньор на Европейската комисия по отношение на законодателството на Европейския съюз за гарантиране на депозитите.

В EFDI е създаден Европейски комитет, който се състои от пълноправни членове на EFDI от държавите-членки на ЕС, и се занимава с политиката на EFDI по отношение на законодателството на Европейския съюз относно гарантиране на депозитите, както и с представителството на EFDI пред институциите на Европейския съюз’ (www.efdi.eu).

Двустранно сътрудничество

ФГВБ поддържа активни взаимоотношения – обмен на информация и посещения, с чуждестранни схеми за гарантиране на депозити от цял свят, като интензивно си сътрудничи със схеми от Централна и Източна Европа.

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички