Увеличи шрифта

Обща информация

Основаване, функции и дейност на ФГВБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките и действащо от януари 1999 г.

Дейността на ФГВБ е насочена към поддържане стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея. Неговите основни функции са:

 • да определя и събира годишните премийни вноски от банките, участващи в системата за гарантиране на влоговете;
 • да инвестира средствата си в: нискорискови и високоликвидни ценни книжа, издадени от първокласни емитенти, и депозити в Българската народна банка;
 • да изплаща в пълен размер гарантираните суми по влоговете на физически и юридически лица до законовоопределения размер;
 • да съдейства за ефективно протичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции при условията и по реда на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
 • да защитава интересите на кредиторите и контролира дейността на синдиците в банките в несъстоятелност съгласно Закона за банковата несъстоятелност.

ФГВБ се управлява от петчленен Управителен съвет.

ФГВБ е член-учредител на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити, както и на Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити.

Управителен съвет
ФГВБ се управлява от петчленен Управителен съвет (УС), който се определя за мандат от четири години по следния начин:
 • председателят на УС – от Министерския съвет;
 • заместник-председателят на УС – от Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ);
 • един член – от Асоциацията на банките в България;
 • двама членове – съвместно от председателя и заместник-председателя на УС на Фонда.

Членовете на УС трябва да имат висше икономическо или юридическо образование и професионален опит в продължение на не по-малко от 5 години в една от следните области: банково дело, търговия с ценни книжа, счетоводство и финанси. Председателят на УС организира и ръководи текущата дейност на ФГВБ и представлява Фонда в страната и в чужбина.

Управителен съвет на ФГВБ:
 • Матей Матев – председател
 • Нели Кордовска – заместник-председател
 • Ирина Марцева – член
 • Борислав Стратев – член
 • проф. Валери Димитров – член

Организационна структура на ФГВБ

Годишни отчети на ФГВБ

Подробна информация за дейността на фонда през съответната година: финансов отчет, вноски на банките, инвестиционна дейност, изплащане на гарантираните влогове и контрол върху банките в несъстоятелност.