Общо представяне

За медиите

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

ФГВБ е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г. и функционира от януари 1999 г.

Функциите на Фонда са да защитава средствата на вложителите в банките, както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. По този начин ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.

Гарантираното покритие е 196 000 лв. (за определени влогове гарантираният размер е до 250 000 лв. за срок три месеца) на принципа един вложител в една банка, като са гарантирани влоговете в левове и в чуждестранна валута. Изплащането започва не по-късно от 7 работни дни и се извършва чрез обслужваща/и банка/и.

Към настоящия момент ФГВБ гарантира спестяванията на вложителите в 19 банки.

Повече информация можете да намерите тук.

Председател на Управителния съвет на ФГВБ

Матей Матев e определен за председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, считано от 25 март 2019 г.

Г-н Матей Матев има дългогодишен опит в областта на облигационното, търговското и вещното право, приватизацията, чуждестранните инвестиции и ценни книжа, както и в процесуалното представителство по търговски, административни и граждански съдебни спорове. Г-н Матев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.